Đồ thờ Bát Tràng

gốm sứ thờ cúng, bát hương, lọ hoa, bia mộ, lư hương, đỉnh hạc