Những tác phẩm gốm đẹp khó tin

27/08/2015 1937

Bảo tàng Anh (British Museum) ở London sở hữu 1 lư hương gốm của Việt Nam, được làm từ đầu thế kỷ 17. Bảo tàng Guimet ở Paris, Bảo tàng Metropolitan ở New York, Bảo tàng Idemitsu ở Tokyo cũng có nhiều đồ gốm cổ của Việt Nam.